VALVE HONEYWELL V8043B 1027 24V

Tech Specs: V8043B 1027 24V MOTORIZED VALVE STRAIGHT THRU TYPE, 24V 50/60Hz O.D. SWEAT Condition: New